Glushhenko Evgenij Andreevich — forwarder Voronezh

Information and reviews for Glushhenko Evgenij Andreevich — forwarder Voronezh

Registration date: 06.03.2018

Company:Glushhenko Evgenij Andreevich

Full name:Glushhenko Evgenij Andreevich

Business type:forwarder

Country, city:Voronezh, Voronezhskaya Oblast, Russia

Address:B.POBEDY 33 100

Phone:+7 978 7389622

Mobile phone:+7 978 7389622

Email:evgeniy887@mail.ru