Transport Nizhny Novgorod—Yekaterinburg

Transport for freight from Nizhny Novgorod to Yekaterinburg

Added: 10.04.2019 в 13:25

Type of transport:car

Type of body:tent truck

Number of transport:1

Capacity:20 t Volume:92 m3

Partial load:

Loading:Nizhny Novgorod, Nizhegorodskaya Oblast, Russia

Unloading:Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast, Russia

Documents: TIR: EKMT: ADR:

Loading date: Regulars(10.04.2019 — 10.06.2019)

Rate:negotiable

Payment:any form

OOO GRUZ AVTO

Contact person:Dobryakov Oleg Valerevich

Phone:+7 909 2867317

Mobile phone:+7 909 2867317

Email:odobriakov79@yandex.ru